ลงทะเบียนเข้าร่วม

แบบฟอร์มกรณีเข้าร่วมประชุมวิชาการโดยไม่นำเสนอผลงานทางวิชาการ คลิก!

แบบฟอร์มกรณีเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ คลิก!

 

ช่องทางการชำระเงินค่าลงทะเบียน

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อบัญชี NASCoT2022

เลขที่บัญชี 693-0-35897-5
 

การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการโดยส่งผลงานทางวิชาการนำเสนอร่วมด้วย

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท

ลงทะเบียนล่วงหน้า

(ภายใน 21 กรกฎาคม 2565)

ลงทะเบียนปกติ

(ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2565)

ข้าราชการ / บุคคลทั่วไป 3,000 บาท 3,500 บาท
นิสิต นักศึกษา 2,000 บาท 2,500 บาท

 

การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการโดยไม่ส่งผลงานทางวิชาการ

อัตราค่าลงทะเบียน 

ประเภท

ลงทะเบียนล่วงหน้า

(ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2565)

ลงทะเบียนปกติ

(ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 3 สิงหาคม 2565)

ข้าราชการ / บุคคลทั่วไป / นิสิต นักศึกษา 1,800 บาท 2,000 บาท

 

 

 
Visitors: 16,576