รูปแบบการนำเสนอ

รูปแบบการนำเสนอภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย

       กรรมการฝ่ายวิชาการของการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10 ขอแจ้งรูปแบบการจัดเตรียมและรูปแบบการนำเสนอภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย รายละเอียดดังต่อไปนี้

Visitors: 16,576