ติดต่อสอบถาม

 

หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

โทร : 02-3298000 ต่อ 7149,7138, 095-696-2975,
      093-459-1649 (ผศ.ดร.อัจฉรา ลักขณานุกุล)

อีเมล : Agri-tech@kmitl.ac.th

Facebook : AgriKMITL2016

กลุ่ม Line งานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10 :

  

Visitors: 16,576