กำหนดการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ

กำหนดการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10

และการประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 14

Animal Production Beyond the Era of Disruption

วันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2565

ณ สวนนงนุชพัทยา 2

 

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 (การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย

ในเครือพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 14)

ณ ห้องประชุมหมู่บ้าน 9 อารยธรรม สวนนงนุชพัทยา 2

12.30 - 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 - 15.30 น. การประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศ ครั้งที่ 14
15.30 - 16.00 น. พัก และรับประทานอาหารว่าง
16.00 - 18.00 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

18.00 - 21.00 น.

งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์ฯ

และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ

21.00 น.

ปิดงาน

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 (การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10)

ณ สวนนงนุชเทรดดิชั่นฮอลล์ 1 สวนนงนุชพัทยา 2
08.30 - 09.15 น.
ลงทะเบียน
09.15 - 09.30 น.

พิธีเปิดการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10

กล่าวรายงาน โดย ประธานดำเนินการจัดประชุมวิชาการฯ

กล่าวต้อนรับ โดย คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

กล่าวเปิดการประชุม โดย อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

09.30 - 10.15 น.

บรรยายพิเศษ หัวข้อ "เทคโนโลยีการเกษตรก้าวผ่านยุคสมัยแห่งการพลิกผัน”   

(Agricultural Technology Beyond the Era of Disruption)

โดย อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

10.15 - 10.30 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.30 - 12.00 น.

เสวนาในหัวข้อ "การผลิตสัตว์ก้าวผ่านยุคสมัยแห่งการพลิกผัน”

(Animal Production Beyond the Era of Disruption)

ผู้ดำเนินการเสวนา

โดยศาสตราจารย์ ดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ร่วมเสวนา

   รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส  เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการ

   สถาบันคลังสมองของชาติ

   รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์  เศรษฐกุล อดีตผู้อำนวยการศูนย์เครือข่าย

   การวิจัยเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

   ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   คุณบุญลือ  ทั้งวัชรพงศ์  Managing Director, Tyson Poultr(Thailand) Ltd.

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน ชมโปสเตอร์งานวิจัยและบูธนิทรรศการบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมงาน

13.00 - 14.00 น.

ปาฐกถาพิเศษ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา ในหัวข้อ "การศึกษาในอนาคตน่าห่วงกว่าที่คิด"

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ในหัวข้อ "แนวทางการผลิตสัตว์

เคี้ยวเอื้อง ภายใต้บริบทโลกร้อน การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก

และความต้องการอาหารโปรตีน"

14.00 - 15.00 น.

นำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

15.00 - 15.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 - 16.30 น.

นำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation)

17.30 - 21.00 น.

งานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 (การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10)

ณ สวนนงนุชเทรดดิชั่นฮอลล์ 1 สวนนงนุชพัทยา 2

09.00 - 10.30 น.

นำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation) (ต่อ)

10.30 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง ชมโปสเตอร์งานวิจัยและบูธนิทรรศการบริษัทเอกชนที่เข้าร่วม

10.45 - 12.15 น.

นำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation) (ต่อ)

12.15 - 13.15 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน ชมโปสเตอร์งานวิจัยและบูธนิทรรศการบริษัทเอกชนที่เข้าร่วม

13.15 - 14.30 น.

บรรยายพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ ในหัวข้อ

"การประกอบสูตรอาหารในภาวะวิกฤตวัตถุดิบแพงและการเกิดโรคระบาดในสัตว์"

14.30 - 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 - 15.30 น.

พิธีมอบรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ และรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย

และภาคโปสเตอร์

15.30 - 16.00 น.

พิธีปิดการประชุม

16.00 - 18.00 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมนักอาหารสัตว์ไทย

18.00 - 21.00 น.

งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมนักอาหารสัตว์ไทย

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 (ประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10)
09.00 - 16.00 น.

ทัศนศึกษา ณ สวนนงนุชพัทยา

 

 

 

ดาวน์โหลดกำหนดการ

Visitors: 16,353