ลำดับการนำเสนอ

 

ประกาศสำหรับการนำเสนอภาคโปสเตอร์
- ช่วงเวลาในการนำเสนอภาคโปสเตอร์มี 3 ช่วงเวลา คือ
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 - 15.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 - 10.45 น.
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 12.15 - 13.15 น.

- คณะกรรมการสำหรับการนำเสนอภาคโปสเตอร์จะเข้าชมการนำเสนอในช่วง วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 – 15.00 น. เป็นหลัก โดยอาจจะมีตรวจประเมินเพิ่มเติมได้ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ทั้งสองช่วงเวลา จึงขอให้ผู้นำเสนออยู่ประจำโปสเตอร์ของตนเอง เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาให้คะแนน

- วิธีการประเมินของกรรมการฯ จะให้ผู้นำเสนออธิบายผลงานของตนเองในประเด็นสำคัญๆ ต่อคณะกรรมการฯ โดยอาจใช้โปสเตอร์ของตนเองประกอบการอธิบายได้ ทั้งนี้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน 2 นาทีครึ่ง และเวลารวมการถาม-ตอบ ไม่เกินผลงานละ 3 นาที

 - รายละเอียดเกี่ยวกับการนำเสนอฯ ติดตามได้จากหน้าเว็บ NASCoT2022 หรือกลุ่มไลน์ของงานประชุมวิชาการฯ NASCoT2022Visitors: 16,351